Wersje językowe
Nowości Wydawnictwa MISERICORDIA
Nowości Wydawnictwa MISERICORDIA

W ostatnim czasie w naszym Wydawnictwie Misericordia ukazały się:

 

“Z radością oddajemy w ręce Czytelnika kolejną pozycję, ukazującą tajemnicę Bożego miłosierdzia, która stanowi podręcznik cyklu biblijnego pierwszego roku formacji w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.

Podstawowym źródłem poznawania Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia jest Biblia. Każda jej strona i przedstawiona w niej historia zbawienia, od prehistorii aż po czasy ostateczne, ukazuje nam tę miłosierną miłość Boga, która zawsze wobec kruchego w swej naturze i grzesznego człowieka przybiera kształt miłosierdzia. To właśnie Tekst Natchniony objawia nam miłosiernego Boga, który jako pierwszy wychodzi na spotkanie grzesznego człowieka.

Wielu z nas, biorąc do ręki Biblię, nie zawsze jednak potrafi odkryć tę miłosierną miłość Boga. Skażeni i zranieni grzechem utraciliśmy Boże spojrzenie, które mieliśmy na początku. Potrzebujemy „światłych oczu serca” (Ef 1,18), aby móc czytać Biblię i całą historię zbawienia jako poemat o miłości Boga do swoich dzieci. Potrzebujemy takich ludzi, którzy – wybrani przez Boga i oczyszczeni przez łaskę – otrzymali nowe oczy, umożliwiające im głębsze widzenie. Do takich ludzi należą święci, którzy potrafili widzieć więcej i czytać głębiej Święty Tekst. Takim darem dla nas jest z pewnością św. Siostra Faustyna. Jej niezwykły charyzmat poznawania i głoszenia miłosierdzia Boga oraz głębokie doświadczenie mistyczne, które opisała w swoim duchowym dzienniku, stają się swoistym komentarzem do Biblii.

Książka ta służy nie tylko temu, by poznawać tajemnicę Bożego miłosierdzia, ale przede wszystkim, by osobiście spotkać się z Bogiem Miłosierdzia. To właśnie owo doświadczenie Boga i Jego miłosiernej miłości może sprawić, że będziemy coraz bardziej wierzyć w tę niezmienną prawdę, iż jesteśmy kochani od zawsze i na zawsze”.

Fragment Wprowadzenia

Spis treści:

Rozdz. 1 – Bóg objawiający się
Rozdz. 2 – Bóg Miłosierny
Rozdz. 3 – Miłosierny Stworzyciel świata
Rozdz. 4 – Miłosierny Stwórca człowieka
Rozdz. 5 – Bóg przebaczający
Rozdz. 6 – Miłosierdzie wcielone
Rozdz. 7 – Miłosierny Ojciec
Rozdz. 8 – Miłosierny Odkupiciel
Rozdz. 9 – Miłosierny Duch działający w Kościele
Rozdz. 10 – Matka Miłosierdzia

 

Základným zdrojom poznávania Boha v tajomstve jeho milosrdenstva je Sväté písmo. Každá jeho stránka a v ňom predstavené dejiny spásy, od prehistórie až po posledné časy, nám ukazujú túto milosrdnú Božiu lásku, ktorá má vždy formu milosrdenstva voči krehkému a hriešnemu človeku. Tento inšpirovaný text nám zjavuje milosrdného Boha, ktorý ako prvý ide v ústrety hriešnemu človeku.
Mnohí z nás, keď vezmú do ruky Sväté písmo, nedokážu vždy objaviť túto milosrdnú Božiu lásku. Skazení a zranení hriechom sme stratili Boží pohľad, aký sme mali na začiatku. Potrebujeme „osvietené oči srdca“ (Ef 1, 18), aby sme mohli čítať Sväté písmo a celé dejiny spásy ako báseň o láske Boha k svojim deťom. Potrebujeme takých ľudí, ktorí – Bohom vyvolení a milosťou očistení – prijali nové oči, ktoré im umožnia vidieť hlbšie. Medzi takých ľudí patria svätci, ktorí videli viac a hlbšie čítali posvätný text. Takýmto darom pre nás je určite svätá sestra Faustína. Jej mimoriadna charizma poznávania a hlásania Božieho milosrdenstva a hlboká mystická skúsenosť, ktorú opísala vo svojom duchovnom denníku, sú akýmsi komentárom ku Svätému písmu.

Kniha slúži nielen na spoznávanie tajomstva Božieho milosrdenstva, ale predovšetkým na osobné stretnutie s Bohom milosrdenstva. Práve táto skúsenosť s Bohom a jeho milosrdnou láskou môže spôsobiť, že budeme čoraz viac veriť v tú nemennú pravdu, že sme milovaní od vekov a na veky. Na tento účel sú za každou kapitolou umiestnené pomôcky, ktoré majú prepojiť študovaný obsah s naším osobným životom. Preto sa na konci biblických úvah nachádzajú otázky na osobnú meditáciu a na konci úvah z Denníčka nájdeme pomôcky na osobnú modlitbu vo forme meditačných bodov.

 

La fuente básica para conocer a Dios en el misterio de su misericordia es la Biblia. Cada una de las páginas de la Sagrada Escritura
y la historia de la salvación que presenta, desde la prehistoria hasta el fin de los tiempos, nos muestra este amor misericordioso de Dios, que siempre adopta la forma de misericordia ante un hombre frágil y pecador por naturaleza. Las Sagradas Escrituras inspiradas nos revelan al Dios misericordioso que sale primero al encuentro del hombre pecador.

Sin embargo, muchos de nosotros, al leer la Biblia, no siempre somos capaces de descubrir este amor misericordioso de Dios. Contaminados y heridos por el pecado, hemos perdido la mirada de Dios que teníamos al principio. Es necesario que una vez «iluminados los ojos de vuestro corazón» (Ef 1,18), leamos la Biblia y toda la historia de la salvación como un poema sobre el amor que Dios tiene por sus hijos. Necesitamos personas –elegidas por Dios y purificadas por la gracia– que reciban nuevos ojos que les permitan ver más allá, de un modo más profundo. Estos abarcan a los santos que sabían ver más allá y leer las Escrituras con más profundidad. Así pues, santa Sor Faustina es, sin duda alguna, un don para nosotros. Su extraordinario carisma de conocer y proclamar la misericordia de Dios y su profunda experiencia mística, que describió en su Diario espiritual, se convierten en un comentario de la Biblia.

El libro sirve no solo para conocer el misterio de la Divina misericordia, sino sobre todo para tener un encuentro personal con el Dios de la Misericordia. Es precisamente esta experiencia de Dios
y su amor misericordioso lo que puede hacernos creer cada vez más en esta verdad inmutable: que somos amados desde siempre y por siempre. Para ello, después de cada capítulo hay indicaciones que sirven para referir los contenidos que se han profundizado a la vida personal. Y así, al final de las reflexiones bíblicas, se han incluido algunas preguntas para la reflexión personal, lo cual va acompañado en la parte final de cada capítulo con unas reflexiones basadas en el Diario; asimismo, hay una ayuda para la oración personal en forma de puntos para la meditación.

 

"Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie – te słowa, będące parafrazą wypowiedzi Jezusa, jaką zapisała Sekretarka Jego najgłębszej tajemnicy, całkowicie wypełniły się w jej życiu. Siostra Faustyna, posłuszna i uległa miłosiernemu Jezusowi, tak bardzo pozwoliła Mu działać w sobie, że On mógł ją całkowicie upodobnić do siebie.

„Pozwól miłosierdziu Mojemu działać w tobie, w twej biednej duszy”(Dz. 1486) – te słowa Jezus dziś kieruje do każdego z nas, ponieważ również nas pragnie prowadzić, podobnie jak swą umiłowaną Córkę, drogami ufności i miłosierdzia, aż do całkowitego upodobnienia się do Niego. Jeśli czujesz, że to Twoja droga, jeśli pociąga Cię i fascynuje tajemnica Bożego miłosierdzia lub jeśli po prostu chcesz ją poznać, to zapraszam Cię do wspólnej wędrówki razem z Apostołką Bożego Miłosierdzia. Niech św. Siostra Faustyna nas prowadzi!"

Fragment wstępu

 

Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki
Będę przed wszystkim ludem,
Bo ono jest największym przymiotem Boga,
A dla nas nieustannym cudem (Dz. 522).

Razem ze św. Siostrą Faustyną chcemy i my wyśpiewywać niepojęte i cudowne miłosierdzie naszego Boga! Każda z nas doświadczyła (i wciąż doświadcza!) w swoim życiu Bożego miłosierdzia. Chcemydzielić się tą łaską i głosić Jego miłosierną miłość wszystkim, wszędziei na wszelkie możliwe sposoby – także poprzez muzykę –właśniedlatego powstała ta płyta.
Dziękujemy Bogu za Jego miłosierną miłość i za łaskę powołania nasdo głoszenia Jego miłosierdzia! Dziękujemy wszystkim, którzyprzyczynili się do powstania tej płyty, a w sposób szczególnyHubertowi Kowalskiemu. Naszym Siostrom i wszystkim, którzy naswspierali duchowo i materialnie z serca dziękujemy i modlimy się zakażdego kto będzie słuchał tego nagrania.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! (Ps 96,1).
Każdy z utworów zawartych na płycie to właśnie „pieśń nowa” – czylitaka, która powstała na modlitwie. Mamy nadzieję, że pomogą Wamone jeszcze bardziej zaufać dobremu Bogu i uwielbiać Jegonieskończone miłosierdzie!
Dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jestniezgłębione miłosierdzie Twoje, (…) są żywą Ewangelią, ręce ich pełneuczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśńmiłosierdzia Najwyższemu(Dz. 1225).

Produkcja muzyczna, aranżacja utworów i przygotowanie chóru: Hubert Kowalski

Wykonanie: Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

1. Twe miłosierdzie na wieki
2. Chcę być jak Ty
3. Miłosierdzia potrzebuję
4. To dla mnie
5. Ty jesteś Panie Bogiem łaski
6. Jesteś Który Jesteś
7. Ojcze, poślij nam Ducha
8. Duchu miłości
9. Nie przestanę ufać
10. W Tobie jest życie
11. Źródło Twoje we mnie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl